Psykisk hälsa är inte en vårdfråga.
Det är vår gemensamma fråga!

För att kunna frigöra varje människas och organisations fulla kapacitet krävs att människans psykiska välbefinnande stärks. Annars har vi ingen energi kvar att engagera oss i miljön, transformera samhällen, organisationer eller värna om våra medmänniskor.

MindShift handlar om allt från hur den nya digitala världen påverkar våra hjärnor, hur vi rör oss, vad vi äter, hur vi är mot varandra, skolan, arbetsplatsen, hälsan, individen, stadsmiljöerna, till den existentiella hälsan.

MindShift verkar för en hållbar värld, ett hållbart samhälle, hållbara organisationer och hållbara människor utifrån ett hållbar välbefinnande.

240 %

kommer kostnaden för psykisk ohälsa ha ökat år 2030, enligt World Economic Forum och Harvard.

46 %

av alla sjukskrivningar i Sverige är relaterade till psykisk ohälsa. Källa; Försäkringskassan.

5 länder

OECD och EU sätter hållbart välbefinnande som övergripande mål för samhällsutveckling Källa; Wellbeing Economy.

16

av de globala hållbarhetsmålen har samband med utvecklingen av psykisk ohälsa och välbefinnande. Källa; World Happiness Report, 2020.

Vad är psykisk hälsa och välbefinnande ?

 Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som omfattar psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Begreppet används för alla dessa fenomen.


WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i.

Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som enbart frånvaron av psykiska besvär eller sjukdom.


Psykiskt välbefinnande handlar om att kunna balansera positiva och negativa känslor, att känna tillfredsställelse med livet, att känna mening med livet, ha goda sociala relationer, engagemang, och att utveckla och uppnå sin potential. Det handlar även om att kunna känna njutning, lust och lycka.


Psykiskt välbefinnande kan ses som en grundläggande resurs för att kunna bemästra livets olika svårigheter.
 

Medlemmar, Partners & Ambassadörer

MindShift Kalmar

MindShift Kalmar är en ideell förening som verkar för att främja psykisk hälsa och välbefinnande. Vi består av både privata och offentliga aktörer och är öppen för alla organisationer som vill bidra och engagera sig.
MindShift Kalmar välkomnar lokala och regionala aktörer/företag/organisationer, i samverkan och partnerskap, att initiera experiment där hållbart välbefinnande är den röda tråden.

Främjar psykisk hälsa och välbefinnande i alla delar av samhället.

Samlar och sprider framgångsrika innovationer och verktyg.

Samverkar och agerar på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Experimenterar och lär oss av varandra.