Tar Ger Skapar Har ni plats för hållbart välbefinnande?

MindShift LAB™
– en hybrid av hållbart välbefinnande och innovation
I december 2021 anordnade MindShift Kalmar ett event med hållbart välbefinnande och innovation.

WorkshopFöreläsare – Experiment – Kunskapsblock – FokusgrupperInnovation 

Våra fokusområden;
SKOLA – ARBETSPLATS – GODHÄLSA –SAMHÄLLSBYGGANDE

samverkar, experimenterar och lär, lokalt, regionalt och nationellt.

Du och din organisation är välkommen till ett kreativt digitalt lab.
MindShift välkomnar aktörer från alla områden –
näringsliv/organisationer/kommun/region/skola/hälsa – att utbyta erfarenheter, testa och lära tillsammans.

Är du och din organisation intresserade av att engagera er i vårt arbete så är du välkommen att skriva några rader till; info@mindshiftkalmar.se

Program korta versionen

10.00-12.00  WORKSHOP
13.00-13.30 PRESENTATION 
13.30-14.00 KUNSKAPSBLOCK
14.10-14.45 INTRO LAB
14.55-17.00 LAB FOKUSGRUPPER 

Läs mer om programmet längre ner

Vi tar och ger plats åt hållbart välbefinnande för att tillsammans skapa ett hållbart samhälle.
Engagera dig med oss
–  lär, dela, testa och utvecklas

Program

10.00-12.00 
workshop – bokning krävs

Hur kan vi stödja och rusta startup-miljön, nyföretagare och småföretagare i hållbart välbefinnande och innovation [hållbara företagare] ?

Workshop

Välkommen till en workshop om hur vi kan utveckla ett metodstöd, för hållbart välbefinnande, till gruppen startup-miljön och småföretagare.

Exempel på frågeställningar;
Hur ser stödfunktioner ut idag?
Vad saknas i relation till kunder/partners och/eller medarbetare i rollen som arbetsgivare ?
Hur ser det bästa stödsystemet ut ?
Vad kan vi göra NU ?

Ta med din organisations kunskap och erfarenheter och bidra till våra småföretagares hållbara välbefinnande.
Tillsammans med våra experter inom innovation, entreprenörskap och mental hälsa reflekterar vi kring olika frågeställningar.

13.00-13.30
mindshift presentation

Presentation av MindShift

– Intro
– Välkommen till MindShift LAB
– MindShift Sverige  

– Vi är MindShift Kalmar 


13.30-14.00
Mindshift
Kunskapsblock

Projektstruktur och Q&A

Projektstruktur och investeringar för sociala värden och diskussion/Q&A tillsammans med Tomas Bokström RISE, Hugo Mörse Leksell Social Ventures och Fredrik Lindencrona.

14.10-17.00
Mindshift lab fokusgrupper
Arbete i fokusgrupperna

Intro - Workshop - Experiment - Summering
i våra fokusgrupper

Arbete i våra fokusgrupper.
Skola – Arbetsplats – GodHälsa – Samhällsbyggande/Stadsplanering

14.10-14.45 Intro LAB
– Lägesrapport
– Kvalitétsarbete
– Inspiration
– Framtid
14.45-14.55 Paus
14.55-17.00
Inledning
Instruktion
Stödstrukturer
Arbete i grupperna
Sammanfattning, reflektioner och agenda inför 2022

Välkommen att delta tillsammans med oss andra.

Läs mer om våra fokusgrupper längre ner här på sidan.

Vad är våra fokusgrupper ?

- Återkommande nationella, lokala/regionala event/träffar där vi tillsammans (digitalt och fysiskt)
experimenterar, testar och lär om hur vi kan främja hållbart välbefinnande
- 100-tals engagerade deltagare från olika områden och perspektiv inom våra livsmiljöer möts för att lära av varandra
- En mix av kompetens, forskning, insikter och förmågor från varje område
t.ex; näringsliv, offentlig sektor/myndigheter, akademin och hälsoområdet
- Hittar nya typer av samarbete och startar nya experiment för att främja och bygga hållbart välbefinnande
- En verkstad för hållbart välbefinnande

- Våra fokusgrupper är den drivande kraften i rörelsen MindShift
- Vi välkomnar nya engagerade aktörer att ansluta till våra fokusgrupper och bidra till hållbart välbefinnandeMöt oss under MindShift LAB™

Moderatorer - Talare - Experter - Fokusgrupper

Uppdateras löpande fram till eventet

104266017_10160236944036164_370725179789430079_n

Nicholas Murigu

Nicholas är Projektspecialist & Expert inom socialt entreprenörskap. Styrelsemedlem MindShift Kalmar.

Sofia Allberg

Sofia Allberg äger och driver samtalsmottagningen Samtala i Kalmar och företaget Moodhero AB som erbjuder forskningsbaserade onlinekurser för mental hälsa.
Sofia är också styrelsemedlem i MindShift Kalmar. Sofia har ett starkt engagemang för psykisk hälsa och många års erfarenhet. Som socionom, samtalsterapeut och mindfulnessinstruktör har hon arbetat inom både primärvård, psykiatri och företagshälsovård. Hon har också arbetat som chef inom privat och offentlig verksamhet.

Daniel Brandt

Daniel är Engineering Manager med erfarenhet från små och stora företag. Gillar att befinna sig i gränslandet mellan människor och teknik. Styrelselmedlem i MindShift Kalmar.

Glenn Westerlund

Glenn Westerlund - Grundare och Ordförande MindShift Kalmar samt styrelsemedlem MindShift Sverige.
 Entreprenör som sadlat om från näringslivet och numera får sin näring av människors inre utveckling.Malin Hörberg

Malin är jurist och har en bred erfarenhet av organisationsutveckling tillsammans med ett engagemang för samhällsfrågor och medlem i MindShift Kalmar.

Niklas Huss

Niklas Huss är en av grundarna till rörelsen Mindshift och verkar som innovations- och transformationscoach med fokus på att skapa lärande och innovativa organisationer där den individuella och kollektiva förmågan stärks med syfte att få organisationer, företag och samhällen att blomstra. Detta genom att designa och etablera nya samverkansarenor som bygger på tillit, förtroende, engagemang, mod och kreativitet.

Fredrik Lindencrona

Fredrik Lindencrona är en ledande strategiinnovatör som under många år bidragit till och lärt tillsammans med många olika lokala, regionala, nationella och internationella aktörer kring hur hållbart välbefinnande kan utvecklas i våra vardagsmiljöer längs livsförloppet och hur de lägger grunden för personers, organisationers och samhällens utvecklingskraft.

Linnéa Rönnquist

Linnéa är en arkitekt och strategisk designer som blir inspirerad av naturens, människans och teknikens system, deras rumsliga överlapp och samskapandeprocesser. För tillfället driver hon området ‘Immateriella Infrastrukturer’ hos Dark Matter Labs och navigerar därför kontinuerligt hur samhällets finansiella system, policymetoder, kontraktstrukturer och styrsystem påverkar dessa infrastrukturer och dess rådande och framtida utvecklingspotential. Hon ser verkligen fram emot att aktivt delta i Mind//Shifts ambition och arbete.

Tomas Bokström

Tomas leder Social & Health Impact Center (SHIC) på RISE, ett nationellt expertcenter för ökat utfallsfokus i offentlig sektor och civilsamhälle. SHIC:s mission är att stödja omställningen från reaktiva till proaktiva och preventiva välfärdslösningar. Tomas är också medlem av Kommuninvests kommitté för att granska och godkänna lån för social hållbarhet. Tidigare arbetade Tomas på Sveriges Kommuner och Regioner med att driva utvecklingen av sociala investeringar och var där med och utformade de första sociala utfallskontrakten i Sverige.

Hugo Mörse

Hugo Mörse jobbar som VD på Leksell Social Ventures, ett socialt investeringsföretag som investerar för att katalysera innovation och systemförändring inom det svenska samhället. Med tron om att samhället är större än staten och med en bakgrund inom internationell utveckling jobbar Hugo dagligdags med såväl entreprenörer som aktörer inom offentlig sektor för att gemensamt bygga, testa och skala effektivare samhällsfunktioner.

Fokusgrupp
Samhällsbyggande

Här möter ni engagerade människor med intresse, erfarenhet och kunskaper inom området.

Det formuleras gemensamma ambitioner  och arbetssätt för att börja testa och experimentera i riktning mot gemensamma ambitioner.

Människors psykologiska och sociala förmågor (hållbart välbefinnande) är helt avgörande för hållbar stadsutveckling.

Här kommer exempel på perspektiv och frågor vi kan lyfta.
Har du något som du vill utforska är du välkommen.

Varför får det så lite plats i utvecklingen av den gråa, blåa och gröna miljön?
– Hur får vi investeringar och arkitektur som driver hållbart välbefinnande
– Vilken roll har arkitekturen, naturen, trafiken, verksamheterna och medmänniskorna för varje persons och vårt gemensamma hållbara välbefinnande?
Hur hänger trygghet och hållbart välbefinnande ihop?
Hur kan människor och deras vardagsmiljöer växa och utvecklas tillsammans?

 

 

Fokusgrupp
GodHälsa

Psykisk hälsa och hållbart välbefinnande är vår viktigaste tillgång för hållbar samhällsutveckling.

Har du något som du vill utforska är du välkommen in i gruppen.

Ändra fokus från psykisk ohälsa till främjande av välbefinnande. Från reaktivt till proaktivt. Från vårdfråga till vår gemensamma fråga. Från att mäta tillväxt till att mäta välbefinnande.

Hur skapar vi tillsammans förutsättningar för den grundläggande resursen hållbart välbefinnande så att alla ska kunna utvecklas och bemästra livet?
Hur ger vi plats för hållbart välbefinnande i tvärsektoriella samarbeten för att bättre kunna lösa komplexa utmaningar tillsammans?
 
I samspel med deltagarna börjar vi formulera gemensamma ambitioner för hållbart välbefinnande.

Vi lär kring spännande experiment och tar fram nya arbetssätt för att lära mer och sprida de goda arbetssätt som behövs för att förverkliga denna gemensamma ambition.

 

 

Fokusgrupp
Skola

Finns det (fysisk, social och inre) plats för elevers välbefinnande inom utbildningsuppdraget?

Här kommer exempel på perspektiv och frågor vi kan lyfta.
Har du något som du vill utforska är du välkommen in i gruppen.

Hur blir skolan meningsfull för ungdomar här och nu och för framtiden?

Vi utforskar kring hur utbildningsmiljöer kan främja livskraft hos barn och unga samt hur det bidrar till hållbar samhällsutveckling.

Vi reflekterar kring hur designen av utbildningsuppdraget involverar utveckling av våra olika förmågor inför en föränderlig framtid.
Vilken plats får det nu och vilken plats kan vi ge?
Vi ser barn och unga som människor, delaktiga i samhället här och nu och vi vill ge förutsättningar för ett hälsosamt liv för alla både nu och i framtiden.
Hur kan barn och unga rustas för att möta framtidens utmaningar med en stark inre kompass som hjälper till att visa vägen när vi rör oss mot okända horisonter och tuffa livssituationer?
Vilken riktning behöver vi ta och vilken betydelse har de inre drivkrafterna, behovet av gemenskap, frihet och barnets egna initiativ?

Fokusgrupp
Arbetsplats

För att kunna frigöra varje människas och organisations fulla kapacitet krävs att människors hållbara välbefinnande stärks.
Hur kan Arbetsplatsen stärka självledarskap och få goda resultat för organisation och medarbetare.

Här kommer exempel på perspektiv och frågor vi kan lyfta.
Har du något som du vill utforska är du välkommen in i gruppen.

Hur skapar vi en innovativ inkluderande arbetsplats där tillit, engagemang, samverkan, sociala interaktioner, innovation och lekfullhet får plats?
Hur ökar vi medvetenheten om dessa frågor i styrelserum och ledningsgrupper?
Hur kan den ”moderna” arbetsplatsen uppgraderas för att stärka inre och yttre utveckling?
Hur mäter vi allt detta och hur ser vi vinsterna av våra insatser? 

 

 

Statement Wall

Här kommer våra partners i MindShift LAB™

visa upp sig med statement & logo

Partners

MindShift Kalmar är en ideell förening utan vinstintresse och finansierar vår verksamhet med ideellt arbete och bidrag samt stöd från våra medlemmar, partners och sponsorer.

Du kan också ta plats för hållbart välbefinnande på
MindShift LAB™

Partner - Sponsorpaket

- Ta med egen utmaning in i digital workshop under
(alt. enl. ö.k efter eventet) 

Logo + Statement på webbsida + i digital sändning

- Spridning av företaget/logo i våra sociala kanaler/nätverk inför och efter eventet

- Visualisering/Logo/Statement under Pop-up event
- Medlemsskap alt. Partner/Ambassadör i MSK ingår

Partner - Sponsorpaket

Logo + Statement på webbsida + i digital sändning under hela eventet

- Spridning av företaget/logo i våra sociala kanaler/nätverk inför och efter eventet

- Visualisering/Logo under Pop-up event invigning
- Medlemsskap alt. Partner/Ambassadör i MSK ingår

Partner - Sponsorpaket

- Logo + Statement på webbsida + i digital sändning under hela eventet +
- Spridning av företaget/logo i våra sociala kanaler/nätverk inför och efter eventet

- Medlemsskap eller Partner/Ambassadör ingår


Artiklar

MindShift lanserades i Almedalen 2019

MindShift LAB™